Deze pagina is vertaald met Google Translate

Kennisgeving van verwerking van persoonsgegevens

Bedankt voor het kiezen van HDD Broker LLC ("HDD Broker") voor de behoeften van uw apparatuur voor brokerage. Deze kennisgeving dient om u te informeren over de manier waarop HDD Broker de persoonlijke informatie van zijn klanten en de rechten die u over die informatie heeft verwerkt.

Identiteits- en contactgegevens: HDD Broker is een in Canada gevestigde onderneming met hoofdvestiging op 110-3212 Jacklin Rd, Victoria, BC V9B 0J5. Als u vragen of opmerkingen heeft over de privacypraktijken van HDD Broker, kunt u contact met ons opnemen via privacy@hddbroker.nl. Hierdoor kom je in contact met het team van de HDD Broker en de EU-vertegenwoordiger.

Gedefinieerde persoonlijke informatie: deze kennisgeving heeft betrekking op de verwerking van persoonlijke gegevens. Persoonlijke informatie is elke informatie die identificeert, of, in combinatie met andere informatie, kan worden gebruikt om een natuurlijke persoon te identificeren. Zoals gebruikt in deze verklaring, is persoonlijke informatie hetzelfde als persoonlijke gegevens, zoals gedefinieerd door Verordening (EU) 2016/679 ("GDPR").

Doel van de verwerking: HDD Broker verwerkt de persoonlijke gegevens van haar klanten om verschillende doeleinden te ondersteunen. De eerste categorie doelen heeft betrekking op het faciliteren van transacties en het verlenen van diensten. Als u goederen koopt via HDD Broker of onze diensten aanvraagt, zullen wij uw persoonlijke informatie gebruiken om de transactie te vergemakkelijken of aan de aanvraag te voldoen, en om andere diensten of doeleinden te vergemakkelijken die u van ons of onze gelieerde ondernemingen kunt verlangen, zoals het bezorgen van goederen , onderhoud, garantieservice, financiering, leasing of kredietdiensten. Deze doeleinden van verwerking zijn over het algemeen noodzakelijk voor ons om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen.

We delen de informatie van onze klanten ook met ons moederbedrijf en gelieerde ondernemingen om onze legitieme belangen te dienen bij het coördineren van inspanningen met betrekking tot bijvoorbeeld het leveren van diensten, marketing, bedrijfsstrategie, enzovoort. Ons moederbedrijf en onze dochterondernemingen kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van hun privacybeleid. Dit gebruik kan bijvoorbeeld het bewaken en beheren van de gezondheid van apparatuur die door die entiteiten is gefabriceerd en gekocht met HDD Broker, het leveren van upgrades en communicatie voor productverbetering, het meten van uw tevredenheid met uw apparatuur en het communiceren met u over uw zorgen, vragen en interesses, diagnoses stellen en reparaties uitvoeren, productveiligheid garanderen en terugroepacties uitvoeren. Het gebruik van uw persoonlijke gegevens om ondersteunende diensten uit te voeren die betrekking hebben op uw veiligheid en de veiligheid van personen die uw apparatuur gebruiken, is noodzakelijk voor de bescherming van uw vitale belangen en de vitale belangen van anderen. Het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor andere ondersteunende diensten is over het algemeen noodzakelijk voor het doel van de legitieme belangen van onze moedermaatschappij en onze gelieerde ondernemingen om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de behoeften en wensen van hun klanten, reageren op hun zorgen en helpen ervoor te zorgen dat hun apparatuur in stand blijft. tot op heden en in goede staat.

HDD Broker maakt ook gebruik van persoonlijke informatie van klanten voor marketingdoeleinden zoals uiteengezet in haar privacybeleid. Deze doeleinden zijn nodig voor de legitieme belangen van HDD Broker bij marketing naar zijn klanten en voor het versterken van zijn klantenbestand.

Ten slotte maakt HDD Broker gebruik van de persoonlijke gegevens van klanten om het verrichten en ontvangen van betalingen te vergemakkelijken, die beide nodig zijn voor de uitvoering van contractverplichtingen; rapportage van kredietbureaus uitvoeren, hetgeen noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; het analyseren van marktaandeelgegevenspunten, hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden van de legitieme belangen van HDD Broker voor een beter begrip van de aard en status van zijn activiteiten en in de ontwikkeling van bedrijfsstrategie; en om de veiligheid te waarborgen en fraude te voorkomen, hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden van de vaste belangen van HDD Broker om zichzelf en zijn klanten te beschermen tegen een groot aantal risico's voor hun privacy en andere belangen.

Ontvangers van uw persoonlijke gegevens: om de hierboven uiteengezette doeleinden te bereiken, kunnen bepaalde partijen uw persoonlijke gegevens van ons ontvangen. De ontvangers van uw persoonlijke gegevens zijn onder meer interne afdelingen van HDD Broker en het moederbedrijf, gelieerde bedrijven en zakelijke partners. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met externe serviceproviders, incassobureaus en overheidsinstanties.

Grensoverschrijdende overschrijvingen: uw persoonlijke gegevens kunnen onderhevig zijn aan grensoverschrijdende overschrijvingen. Uw persoonlijke gegevens kunnen met name worden overgedragen aan het hoofdkantoor van HDD Broker in Canada, aan het hoofdkantoor van onze moedermaatschappij in de VS of aan onze gelieerde ondernemingen en/of hun geautoriseerde dealers wereldwijd. De Europese Commissie ("EG") heeft een besluit inzake de toereikendheid van de overdracht van persoonsgegevens aan de Verenigde Staten van de Europese Unie uitgevaardigd, goedgekeurd op 12 juli 2016, dat voorziet in de wettige overdracht van persoonsgegevens van de Europese Unie naar de Verenigde Staten zolang dergelijke overdrachten plaatsvinden binnen het EU-VS Privacy Shield-raamwerk. Het moederbedrijf van HDD Broker is bezig met zelfcertificering binnen dat kader. De EC heeft ook een besluit inzake de adequaatheid uitgevaardigd betreffende de doorgifte van persoonsgegevens aan commerciële organisaties in Canada vanuit de Europese Unie, goedgekeurd op 20 december 2001.

Dataretentie: HDD Broker houdt verschillende soorten persoonlijke informatie bij voor verschillende tijdsduren, afhankelijk van de doeleinden waarvoor het wordt verwerkt en de unieke omstandigheden van uw situatie. Het volgende zijn echter criteria die HDD Broker zal gebruiken om die vaststelling uit te voeren: het bestaan en de aard van eventuele wettelijke vereisten waaraan HDD Broker onderhevig is met betrekking tot het bewaren van gegevens; de aard van de relatie tussen u en HDD Broker; het bestaan van contracten tussen u en HDD Broker en / of het bestaan van financieringsregelingen; en de noodzaak, zoals bepaald door HDD Broker en zijn moedermaatschappij, van de Persoonlijke Informatie om huidige of toekomstige veiligheidscampagnes, terugroepacties, geschillen of alternatieve geschillenbeslechting of ander juridisch werk te ondersteunen. In elk geval zal HDD Broker uw persoonlijke gegevens zo lang bewaren als nodig is om de doeleinden van verwerking te bereiken zoals uiteengezet in zijn privacybeleid.

Uw rechten: de AVG, artikelen 15 tot en met 21, biedt betrokkenen een aantal verschillende rechten over de manier waarop hun persoonlijke gegevens worden verwerkt. Het volgende is bedoeld om u te helpen deze rechten te begrijpen.

Recht op toegang: Hiermee kunt u informatie over uw persoonlijke informatie opvragen, inclusief welke gegevens HDD Broker heeft en hoe en waarom het wordt verwerkt.

Recht op rectificatie: in het geval dat sommige of alle persoonlijke informatie die HDD Broker over u heeft onjuist is, geeft dit u het recht om deze onjuistheden te laten corrigeren.

Het recht om te wissen: in sommige gevallen hebt u mogelijk het recht om te verzoeken dat HDD Broker al uw persoonlijke informatie die het in zijn bezit heeft, wist.

Recht op beperking van verwerking: dit geeft u het recht om in sommige omstandigheden te vragen HDD Broker uw persoonlijke gegevens alleen met uw toestemming te laten verwerken.

Recht op Object to Processing: dit recht is vetgedrukt omdat het bijzonder belangrijk is. Wanneer HDD Broker uw persoonlijke informatie verwerkt op grond van zijn legitieme belangen, of om taken van algemeen belang uit te voeren of om het openbaar gezag uit te oefenen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op grond van uw specifieke situatie. In gevallen waarin u bezwaar hebt tegen het verwerken door de HDD Broker van uw persoonlijke informatie voor directmarketingdoeleinden, zal de verwerking stoppen.

Recht op gegevensoverdracht: hiermee kunt u van HDD Broker een kopie van uw persoonlijke gegevens opvragen die het in het bestand heeft en deze informatie naar iemand anders overbrengen zonder tussenkomst van HDD Broker. In sommige gevallen kunt u mogelijk vragen dat HDD Broker uw persoonlijke gegevens namens u rechtstreeks overdraagt aan een derde partij.

Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met de contactgegevens hierboven voor hulp.

Intrekking van de toestemming: Voor zover HDD Broker uw persoonlijke gegevens verwerkt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om de toestemming op elk gewenst moment in te trekken, zonder de rechtmatigheid van de verwerking die op uw toestemming was gebaseerd te verminderen voordat deze werd ingetrokken.

Openbaarmaking van eigendom en informatie-uitwisseling: HDD Broker LLC is volledig in handen van het moederbedrijf Vermeer Corporation ("Vermeer"). Het hoofdkantoor van Vermeer bevindt zich in de Verenigde Staten van Amerika op 1210 Vermeer Road East, Pella, Iowa 50219. HDD Broker en Vermeer beheren gezamenlijk en delen bepaalde gegevens, waaronder persoonlijke informatie. Deze regeling wordt uitgevoerd voor en consistent met de hierboven uiteengezette doeleinden. Daarnaast zijn HDD Broker en Vermeer overeengekomen om met elkaar samen te werken in geval van schending van persoonlijke gegevens om het risico voor de betrokkenen te beperken, evenals om verzoeken uit te voeren met betrekking tot de uitoefening van rechten van betrokkenen , hierboven omschreven. Raadpleeg het privacybeleid van Vermeer, dat online beschikbaar wordt gesteld op https://www.vermeer.com/EM/en/N/privacy. voor meer informatie over de gegevensprivacypraktijken van Vermeer. U kunt ook contact opnemen met Vermeer's Senior Data Strategy Manager door een e-mail te sturen naar privacy@hddbroker.nl.

Klacht indienen: als u een natuurlijk persoon bent in de EU en op enig moment denkt u dat HDD Broker één van uw hierboven genoemde rechten heeft geschonden, of als u van mening bent dat HDD Broker één of meer bepalingen van de GDPR schendt , hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming. Meer informatie over gegevensbeschermingsautoriteiten is online beschikbaar op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-are-data-protection-authorities-dpas_en.

Geautomatiseerde besluitvorming: HDD Broker voorziet niet dat de persoonlijke informatie die u verstrekt zal worden onderworpen aan profilering of geautomatiseerde besluitvorming.

Laatst bijgewerkt: 28 juni 2018

HDD Broker maakt gebruik van cookies en verzamelt persoonlijke informatie op haar websites.

Lees voor meer informatie het privacybeleid en cookiebeleid van HDD Broker. Door op "Ik ga akkoord" te klikken, geeft u aan dat u uw browserinstellingen hebt aangepast aan uw voorkeuren en akkoord gaat met het gebruik van cookies door HDD Broker.

x